Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 26 Červen 2017 09:49
Friedrich Samisch, Jindra Zapletal a Milan Borkovec

Maj n?co spole?nho? :-)

Jako sprvce a "udrovatel" naeho achovho webu u del dobu p?emlm, jak oivit leton "okurkovou" seznu. Nakonec jsem se rozhdodl, e bych se pokusil o 4-5 p?t p?ednek stylem videokoment?e, se ktermi jsem za?al b?hem leton ligov sezny. Jen tmata m? ne a ne napadnout. Minul ptek mi vak nhoda (?i to nebyla nhoda? :-) ) p?ihrla do ruky tma ?.1 - viz. nadpis ?lnku ... ?ten? asi stle nechpe ... nevad, vysv?tlm :-)

Nedvno jsem se rozhodl pustit se do ?dn analytick prce nad skv?lou knihou Davida Brontejna - Mezinrodn turnaj velmistr? (zhruba po 25 letech, co mm knihu v knihovn?). Vzhledem k tomu, e je tam 210 parti a nejsem dn profk, bude to krsn prce tak na dva roky. No a v ptek dopoledne p?ila na ?adu skv?l partie 2.kola Geller - Euwe. Myslm, e kad achista, kter se jen trochu vn? achem zabv, ji bude znt. Soupe?i v tto partii rozehrli samisch?v systm nimcovi?ovy indick hry. Vznikla z toho ndhern partie, kterou pt mistr sv?ta ve velkm stylu vyhrl. Samotn systm m? zaujal natolik, e jsem pak rozebral dal a dal instruktivn partie na toto tma.

Take souvislost GM Friedricha Samische a moj mali?kosti u by m?la bt z?ejm, ale jak do toho zapad Jindra Zapletal?


V ptek ve ve?ernch hodinch spoutm "onlajny" turnaje v ?eskch Bud?jovicch. Samoz?ejm? s prvotnm clem shldnout, jak se dr nai borci Zden?k Vybral (hrl s GM Andrejevem) a Jindra Zapletal (soupe?em mu byl GM Naumkin). No a k mmu velkmu p?ekvapen vidm v partii Zapletal - GM Naumkin m? d?v?rn? znmou pozici (od rna :-)) ... tedy samischovu variantu v nimcovi?ov? indick, ve kter si navc rusk velmistr (dle Brontejna, Kasparova i mn? :-) ) vzal dost drze centrlnho p?ce !!!

Vsledkem toho veho bude dnen ?lnek, ve kterm bych Vs cht?l naladit na Jind?ichovu partii s tm, e bychom si n?co mlo "pov?d?li" o tomto velmi zajmavm systmu a v ?lnku nsledujcm bych se pokusil o videokoment? o ve zmn?n partii.

Jdeme na to!

Nejprve n?co mlo o Friedrichovi Samischovi. Byl to n?meck achov velmistr, jeho tvroba spad do obdob mezi dv?ma sv?tovmi vlkami. Asi jeho "nejslavn?j" parti je jeho prohra blmi figurami s Aaronem Nimcovi?em v Kodani 1923. Jde o tzv. partii - zugzwang, neboli Samisch se vzdal v 25.tahu, protoe skoro p?i pln achovnici nem?l ?m tahat! (k p?ehrn nap?. v knize G.Kasparova - Moji velc p?edch?dci, dl ?.1). Dnes je hlavn? vzpomnn pro sv p?sp?vky k achovm zahjenm. Jsou po n?m pojmenovny dv? hlavn varianty zahjen. Samischova varianta krlovsk indick a p?edevm samischova varianta nimcovi?ovy indick, o kter bude v ?lnku ?e?.

Nimcovi?ova indick hra - samisch?v systm

1. d4 Jf6
2. c4 e6
3. Jc3 Sb4
4. a3 Sxc3+
5. bxc3

alt

Varianta je charakterizovna prv? tahem a3 s nslednou vm?nou st?elce za jezdce c3. Pokra?ovat m?e (ale nemus) takto ...

5 ... c5
6. e3 0-0
7. Sd3 Jc6
8. Je2 b6
9. e4

alt

V podstat? "plus minus" zkladn pozice jednoho systmu o n?m bude ?e? jak ve zmn?n partii Geller - Euwe a nsledn? Zapletal - Naumkin.

Je jasn, e po blch figurkch budou ahat p?edevm to?nci, kte? p?i achov partii vid p?evn? soupe?ova krle a kterm nevad n?jak ta slabinka ve vlastnm tbo?e. Siln centrum a dvojice st?elc? se m?e v rukou t?chto to?nk? stt mocnou zbran. Kdeto ?ern figurky si budou vybrat p?edevm hr?i v??c ve stl pozi?n faktory. V?? ve sv obrann valy (take to nemouhou bt dn poseroutkov) a v?? tak, e nakonec se projev oslaben p?cov struktury blho (p?edevm "dvojpik" c2, c3). To je stru?n charakteristika pozice.

Z t?chto charakteristik vyplvaj i plny obou stran. Bl se jednodue sna zakroutit krkem ?ernmu krli, to? tedy vesm?s hlava-nehlava, p?i?em na svoji slabinu (c2,c3) se v?bec neohl. ?ern naopak bedliv? pozoruje to?n choutky blho (s tm souvis n?kter typick profylaktick tahy, jak uvidme za chvli) a pomalinku jako krajta utahuje rouby kolem p?ce c4. Pot co odraz tok blho, si smlsne na p?cch soupe?e a .. vyhraje :-)

Nyn se podvejme na n?kter instruktivn partie, kter ukazuj n?kter typick reakce jak blho, tak ?ernho.

Za?n?me parti z roku 1929, Johner - Capablanca (partii jsem nikde komentovanou zatm nenael, take z megabze)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Sd3 c5 6. Jge2 Jc6 7.a3 Sxc3+ 8. bxc3 b6 9. 0-0 Sa6 10.e4 m?eme vid?t, k zkladn pozici se lze dostat r?znm po?adm tah? ...

alt

Pokud pozici vidte poprv v ivot?, zkuste si zakrt dal pr?b?h ?lnku a p?emlejte, co by jste zahrli ...
Velik Capa zde zahrl vte?n tah 10 ... Je8!! Tah jednozna?n? k zapamatovn. Dnes ho hraje automaticky kad "hejhula" :-) Smysl je v ?em? Bl m velmi nep?jemnou hrozbu Sg5 s dalm eventuelnm e4-e5 s drtivm tlakem. Krom? toho ?ern p?ipravuje eventueln dvojkrok p?ce f, co je dal typick "strategick" manvr ...

Poj?me dl. V roce 1948 se stal 6. mistrem sv?ta Michail Botvinnik, kdy zvt?zil v turnaji p?ti velmistr? v Haagu a Moskv?. V pr?b?hu turnaje prohrl pouze dv? partie, p?i?em jedna z nich byla nsledujc ...

Botvinnik - Reshevsky , Haag - Moskva 1948 (nap?. G.Kasparov - Moji velc p?edch?dci, dl ?.4)