Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 06 Září 2017 09:01
ME juniorskch drustev POLSKO 2017

"Zasv?cen" v?d, nezasv?cen jete ne, proto mi dovolte na za?tku ?lnku p?edstavit autora dnenho koment?e. Na za?tku ?ervence se stal ?lenem naeho oddlu Maty Zeman, kter k nm p?estoupil z klubu Horn Stropnice. Maty je ?erstv mistr republiky v kategorii H16. Po tomto sp?chu dostal nabdku od trenra juniorsk reprezentace IM Davida Ka?ovskho ?astnit se ME juniorskch drustev. Toto ME se konalo v Polsku a Maty mi poslal sv post?ehy, kter si budete moci p?e?st vzp?t. Di? na nov posily je velmi nabit, po skon?en ME drustev se z?astnil Openu v ??anech (mimochodem velmi sp?n?, v dohledn dob? bude tak ?lnek) a v druh polovin? z? se p?edstav v dalekm Montevideu (Uruguay) na MS mldee. Budeme zajist sledovat a dret palce! Take dost mch ?e?, p?edvm slovo p?mmu ?astnkovi ...

Od 16.8 do 24.8. 2017 se vpolskm m?st? Rymanow Zdroj konalo Mistrovstv Evropy ?ty??lennch drustev junior? vachu. Poprv vivot? jsem byl nominovn do ?esk reprezentace, kter se tohoto mistrovstv samoz?ejm? tak ?astnila. Reprezenta?n sraz na tuto akci ji o 2 dny d?ve vOlomouci, kde jsme si ud?lali mal soust?ed?n slehkmi trninky na rozeh?t p?ed turnajem. Zrove? jsme se mohli podvat na vtu dobu probhajc achov festival vOlomouci, kde hrli i n?kte? ?et velmist?i a mezinrodn mist?i. Pot ns ?ekala skoro nekone?n cesta do Rymanowa, kdy jsme strvili zhruba 8 hodin ve vlaku. Kdy jsme kolem devt hodiny ve?er dorazili na msto, byla pro ns jet? p?ipravena speciln ve?e?e, kterou jsme sradost p?ivtali. Dal den jsme ji nastoupili kpartim.

alt
?esk sestava: FM Vykouk, FM Havelka, Koek, Zeman

Vprvnm kole jsme pod vedenm trenra IM Pavla im?ka narazili na Belgi?any, kte? klamali elem, a my jsme na vech achovnicch byli paprovmi favority, i kdy pr?b?h zpasu byl nakonec pln? jin. Sp?ehledem vyhrli sice Honza Vykouk a Pepa Havelka, ale j sDanem jsme m?li se svmi soupe?i velk problmy. Dan?v soupe? ob?toval dva p?ce za nep?jemnou iniciativu, kterou ?esk hr? bohuel neustl a zapsal 0. J jsem vyel ze zahjen so trochu hor pozic, kdy jsem i p?es soupe??v pomal a nep?esn pln, nemohl zskat vhodu. Po zpletkch, kde jsem vjednu chvli ud?lal nepochopiteln tah sminimln? t?emi otaznky, se pozice vyjasnila a partie sm??ovala do remzy. Nakonec jsme tedy vyhrli 2,5-1,5.

V2. kole ns ?ekal zpas sTurky", kter m?l bt podle pr?m?rnho ratingu obou drustev zhruba vyrovnan, ale na t?chto akcch Elo n?kdy nic neznamen. Nejt? jsem to m?l relativn? j, kdy jsem narazil na Elov? siln?jho hr?e. Navc ?ernmi. Partie se mi ne pln? povedla, op?t jsem vyel ze stejnho zahjen jako vprvnm kole h??e, a kdy jsem se snail pozici zkomplikovat, soupe? mi to chytrm mezitahem vyvrtil a moje pozice ji byla mn?cenn. Bohuel stejn? tak dopadl i Pepa Havelka. Nai ?est nat?st zachrnili Honza Vykouk a Dan Koek. Zpas tedy skon?il remzou 2:2.

Dal den n ?ekal nejt? soupe?, kterho jsme mohli dostat, pozd?j vt?zov N?mci. Jejich kapitnem nebyl nikdo jin nejedna legenda 20. stolet, GM Artur Jusupov. Rno jsme msto p?pravy vyrazili na krtk vlet po okol. Po ob?d? jsme ud?lali rychlou p?pravu a vzh?ru na n?! ?ekl bych, e toto byla asi nejkvalitn?j partie, co jsem do t doby sehrl. Hrl se nudn Londnsk systm (kdo by nev?d?l tak 1. d4 2. Sf4), kter n?kte? matn? povauj za nejnudn?j zahjen blmi Rd bych upozornil, e na tomto mst? bude u nav?ky Berln. J naopak toto zahjen hraju sagresivn nladou a chut. Inspiroval m? ktomu jeden citt : ,, Kad zahjen m?e, pokud chce, ud?lat zajmavm. To je p?esn? tento p?pad. Vzahjen jsem ob?toval dva p?ce na dmskm k?dle, za dvojici st?elc? a za zpasivn?n soupe?ovch figur. Po?ta?i se to sice nelb, ale ten v?bec netu, jak je pozice ?ernho nebezpe?n. P?esn hra mi ale zabrala mnoho ?asu, a proto jsem vd?leitm okamiku nezareagoval p?esn?, soupe? pak zkuen? ob?toval kvalitu a zkuen? dovedl partii do konce. koda. Vjednu chvli jsem stl u opravdu na hranici vhry, ale soupe?, kter vroce 2015 vyhrl ME jednotlivc? do 16 let, uplatnil v?t zkuenosti. Dal zpasov partie se vyvjeli bohuel pro ns vpodobnm duchu, kdy Dan Koek bohuel pokazil lep pozici, Pepa Havelka p?li tla?il na pilu a se najednou soupe? vysmekl a trestal Jen Honza Vykouk hrl ?ernmi s jedni?kou n?meckho tmu vce ne vyrovnanou partii, a i kdy to vjednu chvli vypadalo, e by mohl vyhrt, tak partie nakonec zaplula do remzovho p?stavu. Kone?n vsledek tedy 0,5-3,5, ale zpas tak mohl dopadnout pln? naopak

Dal kolo ns ?ekal bratrovraedn souboj se slovenskm ?kem, kter bylo tak nabit hv?zdami. J jsem m?l dote? 0,5/3 a ?ekal m? dal siln soupe?, a to FM Martin Jablonick (2328). Tuil jsem vak, e by to u mohlo vyjt. A vylo. Soupe? zvolil ve st?edn h?e patn pln, aby nakonec p?ehldl taktick obrat, kter jsem potrestal a zapsal svoj prvn vhru. lo tak o nejsiln?jho hr?e, kterho jsem kdy porazil. Zbytek tmu zpas ji jen kontroloval a partie skon?ili remzou. Kone?n vsledek tedy 2,5-1,5.

Vdalm kole ns ?ekala siln Ukrajina. J jsem ?elil op?t siln?jmu hr?i a ?ernmi. Ale to co m? zasko?ilo nejvc, bylo to, e soupe?, kter ur?it? v?d?l e Londna hraju sm blmi, se odvil a najednou jsem to byl j kdo musel ?ernmi ?elit tomuto systmu. Znm n?kolik cest jak hrt ?ernmi toto zahjen, ale zvolil jsem systm, co proti mn? pouil n?meck soupe? ve 3. kole ;-) . M?l jsem tedy vjednom turnaji stejnou pozici dvakrt za ob? barvy. To se mi stalo troufm si ?ct pln? poprv. Ze zahjen jsem op?t vyel nic moc, spe jsem si p?ipadal ztsn?n, a m?l jsem pocit, e m? soupe? vysu. Vjednu chvli ale zahrl nep?esn? a j zskal iniciativu. Najednou jsem to byl j, kdo se ctil vpozici pohodln?. Koncovku jsem pak zahrl vcelku dob?e a soupe? musel kapitulovat. Vhra byla d?leit, protoe prohrl Dan Koek, vhrou kontroval Pepa Havelka, a remzou zpasovou vhru pojistil Honza Vykouk. D?leit vhra se silnm soupe?em 2,5-1,5.

Los nm nsledn? p?isoudil dote? skv?le hrajc Moldvii, kter se prezentovala na posledn achovnici FM-kem, kter m?l sice jen Elo 2070, ale vturnaji kosil jednoho hr?e 2200+ za druhm. Zlosu jsem tedy moc naden nebyl. Vpartii jsem rozehrl poloslovanskou a po zahjen jsem hned prosadil c5 a vyrovnal jsem. Pak p?iel kl?ov moment partie. Soupe? mi napadl st?elce a j se m?l rozhodnout na kterou diagonlu ustoupm, bu? ke krli nebo ho nechm na dlouh diagonle a8-h1. Vybral jsem si druhou monost, kter vedla do prohran pozice. Soupe? se po mm tahu udiven? zastavil a za?al se pom?rn? nahlas smt. Pot se kn?mu p?idal i jeho kamard na prvn achovnici. lo o z?ejm podcen?n pozice a o d?leitou ztrtu koncentrace. Samoz?ejm? pozice byla vyhran, ale cht?lo to vynaloit jet? trochu sil. Soupe? msto toho, aby pozici za 5 tah? vyhrl, naopak za 5 tah? vzdval. Mohl jsem se mu tak vysmt, ale m? sta?il ten pohled, kdy jsem ho vid?l, jak se rozbre?el Bohyn? Caissa si nakonec nala i jeho kamarda na prvn achovnici, kdy totln? pokazil vyhranou p?covku, kterou by vyhrl i klubov hr? rovn? cca 1800 Elo Bohuel to kvt?zstv vzpase nesta?ilo, protoe prohrl Pepa i Dan. Nakonec tedy t?sn prohra 1,5-2,5.

Vposlednm kolo ns ?ekal dal p?et?k soupe?. Ma?arsko. M? se zahjen op?t nepovedlo a soupe? vyrovnal. Bylo jasn, e bude hrt na vhru, ale stlo ho to opravdu zbyte?n? moc ?asu, ?m mi nazna?il, e nen pln? sebejist a nem nejrychlej propo?et. Za?al jsem tedy pozici komplikovat, jak nejvc jsem mohl, kladl jsem na n?j pasti?ky a on do t posledn spadl a j zskal p?i vyhranou v?ovou koncovku. Bohuel te? se ukzala moje zbrklost, kter jsem se bohuel od dob mch za?tk? zatm nezbavil a koncovku jsem za?al nesmysln? blikat. I p?esto, e jsem m?l vce jak hodinu do konce. Nakonec ztoho vznikla jen remza. Remzu p?idal i Dan sHonzou a ve bylo na Pepovi. Ten bohuel nevydrel tlak soupe?e a podlehl. Op?t tedy t?sn prohra se silnm mustvem 1,5-2,5.

Cel turnaj ns drel vbornou hrou na prvn desce Honza Vykouk, kter si zde splnil po zsluze posledn normu mezinrodnho mistra. J jsem uhrl dobr vsledek a jsem s nm spokojen. Jasn ale bylo, e mm co dohn?t oproti sv?tu vzahjen, kde jsem v?tinou ztrcel. Pro tm ztoho bylo nakonec spe patn 13. msto. Mohlo to samoz?ejm? dopadnout lpe, ale ve vcaru jsou nejd?leit?j posledn dv? kola, a ty jsme bohuel prohrli. Krsnm zakon?enm turnaje bylo vyhlen vsledk?, jeho sou?st bylo tane?n vystoupen, laserov show atd. Naprosto nesrovnateln s?eskmi podmnkami. Byla to vlastn? rozlu?kov spole?ensk udlost, nejen vyhlen. Pak ns dal den ?ekala celodenn cesta dom? a tm pro m? vlet do Polska skon?il. Od ach? jsem si ale odpo?inul jen na chvli, protoe za dal dva dny m? ?ekala cesta do ??an na dal turnaj

S pozdravem Maty Zeman a Milan Borkovec


Aktualizováno Středa, 06 Září 2017 18:51
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah