Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 03 Říjen 2017 12:42
Krlovsk hra

"aneb nevyst?elil si z ns mistr Pithart?"

Ven achov p?znivci naeho webu, mme tu ?jen a s nm i p?ibliujc se sout?e drustev. Prvn boje vypuknou ji tento vkend, mme se na co t?it! P?emlel jsem tedy o n?jakm motiva?nm ?lnku, kter by ns (?ten?e a hr?e) pomalu naladil na "achovou kolej". Cht?lo by to ale n?co, co tu jet? nikdy publikovno nebylo a co by Vs i pobavilo, mon trochu pou?ilo. M?li jsme tu "ot?epan" rozbory parti, ?eitelsk sout?e, vloni videokoment?e (budou i letos :-) ), ale co takhle achov recenze televizn hry ??? To bude mon ono, ?km si ...

Npad vznikl vlastn? spontnn?, kdy jsem si v ned?li ve?er pustil na mm pc TV film z roku 1980 s nzvem Krlovsk hra. Jde o zfilmovanou novelu spisovatele Stefana Zweiga s nzvem achov novela. N?co mlo o spisovateli zde ... https://cs.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig. Vid?l jsem toto drama u podruh a vzpomnm si, e u p?i prvnm sledovn jsem byl p?ekvapen jednak kvalitou hereckch vkon? (mimochodem hodnocen na CSFD 86%! ... https://www.csfd.cz/film/226926-kralovska-hra/prehled/ ), druhak tm, e herci nehrli "kraviny". Jist? znte ?adu film?, kde herci hraj jakousi achovou partii, mudruj p?itom nejmn? jako dva exmist?i sv?ta a pak jeden z nich thne ... naprostou kravinu, n?kdy dokonce provedou tah odporujc pravidl?m FIDE o chodu figur :-)).


Jedna p?hoda za vechny. Jist? znte vynikajc seril H?n lid m?sta praskho. Jeden dl se nazv Smrt ?ernho krle, kde jednotliv achov figurky p?edstavuj jednotliv podez?el. Prask "mordpart?" se dlouho neda? najt toho pravho, a rada Vactko "rozetne uzel" tm, e ?ekne:" Kdy u si tak hrajeme, tak mi dovolte, abych i j p?idal tu mou figurku. ... Mohla by to bt stopa ke dvanctmu podez?elmu. .. Tomuhle ?ernmu krli!" ... P?i?em dr v rukou zcela evidentn? ?ernou dmu :-))) Panu Marvanovi ovem tuto mali?kost odpustme, zvlt?, kdy se vlastn? dn partie nehraje.

Ale zp?t k dnenmu tmatu. Kdy jsem televizn inscenaci vid?l poprv, ?kal jsem si, e "n?kdo" musel panu reisrovi a herc?m radit. Tajenka byla vy?eena p?i ?ten zv?re?nch titulk?. Stlo tam ... Odborn poradce ... Frantiek Pithart! Ano, achov mistr Frantiek Pithart, kdo by neznal, zde je zajmav odkaz ... http://www.nss.cz/historie/historie-po-kapkach/78-vsestranny-frantisek-pithart .

V tu chvli mi bylo jasn, pro? herci hraj "tak dob?e achy" :-). Nyn ale k tomu, pro? vlastn? ten ?lnek pu. Kdy jsem film shldnul tuto ned?li podruh, soust?edil jsem se ?ist? na achov pozice, jestli ns (p?edpokldan achov laiky u TV obrazovek) p?ece jen mistr Pithart tak troku nevod za nos :-) a nep?edkld nm "ke spolknut" achov "blbosti" :-). Dal jsem se tedy do detektivnho ptrn al rada Vactko :-)

Nyn, aby jste se zorientovali v tom co budu dle pst, poslm odkaz na

zmn?n TV film, m zhruba 65 minut:
https://www.youtube.com/watch?v=7qQowXUYkYk

V samotn h?e jde o sehrn t? parti:

1) Mc Connor (Martin R?ek) - GM ?entovi? (Rudolf Hrunsk) 0-1
2) GM ?entovi? (Rudolf Hrunsk) - Mc Connor (Martin R?ek) 1/2 - 1/2
3) GM ?entovi? (Rudolf Hrunsk) - Heinrich (Lud?k Munzar) 0-1

Ponechme nyn stranou fakt, kter by mohl zarazit i naprost laiky, toti to, e GM ?entovi? (kter je ve filmu prezentovn jako mistr sv?ta, n?co na zp?sob velikho Capy) uhraje v partich s naprostmi amatry pouhch 50% bod? :-). Nebudeme komentovat ani to, e se p?i partii mluv, rad, vm?uj se do hry "ciz" osoby, jeden hr? (Heinrich) se pt druhho (?entovi?), co vlastn? zahrl apod. Myslm, e toto nikomu nevad, to k filmu prost? pat?. Pokud by m?l "reja" skute?n? ukzat "sv?t achu" ve skute?nosti, tak na dva ml?c achisty potahujc beze slova figurkami by se asi nikdo dlouho dvat nevydrel. J rozhodn? ne.

Poj?me se tedy podvat konkrtn? na jednotliv partie. Nevezmu je chronologicky, ale didakticky od nejjednoduho k nejsloit?jmu.

Partie ?.2 GM ?entovi? - Mc Connor

Zde vlastn? le prap?vodn inspirace pro tento ?lnek. V pr?b?hu partie je toti vysloven odkaz na znm vzory. Ale poj?me popo?dku. U tto partie neznme zahjen, poprv se s n setkvme v pozici nsledujccho diagramu:

?NT

alt

Mc Connor (Martin R?ek) p?eml, a se mu z hlavy kou? (a to doslova, protoe baf jaksi, jist? drah doutnk). Kibicov jsou velmi chyt? (jako vude) a rad mu postoupit pkem a prom?nit ho v dmu. V tu chvli zasahuje Mr. Heinrich, kter tvrd, e "je to stejn konstelace jako Alechin-Bogoljubov, rok 1922!" :-)

Zde op?t ponechme stranou mon "hnidopin" poznmky achisty - filmovho divka. e by obchodnk, kter vyzval mistra sv?ta z?ejm? proto, e nev co s ?asem a pen?zi a chce si ukrtit dlouho chvli na zaocenskm parnku, znal partii Alechin - Bogoljubov? A e by partii opakovali "slovo od slova"? P?ipus?me, e obchodnk Mc Connor je naden amatrsk achista hrajc 2.zaocenskou ligu, skupina Jih :-) a e by skute?n? partii znal. Skute?n? by pak mistr sv?ta opakoval dobrovoln? cca 40 tah? znm partie? S nejv?t pravd?podobnost by v prvn mon chvli uhnul a donutil tak amatra myslet vlastn hlavou. A ten by jist? vymyslel v?ci!!! (Znme to p?ece z vlastn praxe, ne? :-))) ).

Ale nyn zp?t k partii. Heinrich navrhuje 38. ... Kh7! ... Za chvli pak mistr sv?ta kon? partii velmi svrzn?. Shrne prost? figurky se slovy "remza". Mc Connor naden? p?ijm !?!?

A te? k partii. Jde o skute?nou partii Alechin - Bogoljubov ?i je to jen "filmov hlka" pro navozen dramatu ... !?

Zde pomohla megabze. ANO, jde skute?n? o partii Alechin-Bogoljubov, hranou na Memorilu J.Breyera v roce 1922. Partie skute?n? po n?kolika tazch skon?ila remzou, p?i?em mistr sv?ta (ve filmu) patii ukon?il ve nazna?enm shrnutm figur ji po tahu 42. Vc1 ... V reln partii si hr?i pot?sli pravicemi a v tahu 47...

Partie ?.3 GM ?entovi? - Heinrich

Zde zcela jasn? vidme zahajovac tahy, mistr sv?ta zahajuje tahem 1.e4, Mr. Heinrich se brn Alechinovou obranou 1. ... Jf6 2.e5 Jd5 3.c4 Jb6. Dle pak nevidme nic, dal jsem dohromady pozici p?ed zv?re?nou kombinac ?ernho, viz diagram:

?NT

alt

Pan Heinrich (Lud?k Munzar) ud?lal s mistrem sv?ta krtk proces, zahrl

29. ... Sxc4! Pozor! Nejde 29. ... Vxe5?? 30. Dxg6+ a mat bl.

30. Dxc4 Vxe5

31.Dd3 Dxf1+!!

a mistr sv?ta ?entovi? op?t shrnul figurky a beze slova odeel. Asi to byl jeho zp?sob ukon?en boje :-)

U tto partie nemme dnou npov?du, protoe pan Heinrich ji nijak nekomentuje, co se t?e n?jakch vzor? ... Take zase musela pomoci megabze. Tentokrt u mi to trvalo dle, ale nakonec jsem ve nael. Jde o partii Gosta Stoltz - Edgard Colle, Bled 1931 ... P?i p?ehrn tto skute?n partie vak uvidme, e bl stl vborn? a partii pokazil a v zv?ru.

Partie ?.1 Mc Connor - GM ?entovi?

O?ek nejv?t. Zde mm dojem, e si mistr Pithart tak trochu vyst?elil ze Vech, i kdy pro oby?ejnho laika, ale i pro achistu, kterho pr?b?h partie "net", to je prakticky nepost?ehnuteln ... Poj?me si tedy zkusit partii zrekonstruovat.

Zcela prokazateln? je vid?t vodn tahy

1.e4 e5

2.Jc3 Jc6

3.f4 Sc5

4.Jf3 tento tah u sice nen vid?t, ale z pohybu ruky pana R?ka jde snadno odvodit.

Pot je jet? vid?t razantn posun "?ehosi kup?edu", domnvm se, e by to mohl bt tah f4-f5 (viz dal diagram). Pot oba borci "n?co tahaj" a "zni?ehonic" je vid?t nsledujc pozice:

BNT

alt

Poslen tah GM ?entovi?e byl zcela evidentn? 1. ... Dh4+!!

Partie skon?ila forsrovanm matem, jak se m?ete p?esv?d?it krtkou analzou ?i "skouknutm" filmu.

No a zde je (alespo? pro mne) velk h?ek, spe vak hk :-) Partii jsem nenael, p?i?em motiv takov kombinace u jsem ur?it? n?kde vid?l. Snail jsem se v megabzi dlouho, ale nic. Tak jsem zkusil partii zrekonstruovat sm z toho, co mi nabdla televize, resp. film v pc.

Z?ejm jsou vodn tahy + pozice diagramu.

Ovem a? jsem se snail, jak jsem se snail, pozice prost? "nepasuje". D se do n dojt, ale na tahu je vdy bl a nikoli ?ern !!! Nap?.

1.e4 e5 2. Jc3 Jc6 3. f4 Sc5 4.Jf3 a te? nebudeme hled?t na "sprvnost", prost? zkusme tahy "napasovat" tak, aby vznikla vsledn pozice diagramu ... M? se to nepovedlo ...

4. ... d5 5. f5 Jf6 6.h3 Jxe4 a jsme v pozici, kterou lze z obrazovky ode?st .... a v tto pozici dv pan Hrunsk Dh4+!! Jene m hrt bl !!!

Nevm, zde budu rd za Vae ?ten?sk eventuln post?ehy, t?eba n?co trivilnho p?ehlm. Spe si vak myslm, e si mistr Pithart ud?lal ze Vech dobr den,nebo ho mlo zaplatili :-))), nebo prost? cht?l, aby prvn vhra mistra sv?ta byla efektn a hlavn? krtk, tak to tam "naplil" s tm, e to nikdo "normln" ?eit nebude ...

Jene my achist nejsme pln? normln, e? :-)))

Take Ven achov p?znivci, pokud jste do?etli a sem (a vid?li film), co Vy na to?

No a za odm?nu, e jste do?etli a sem, jedna "vesel p?hoda z nat?en", kter dokld, jak je to vlastn? s "normlnost" achist?. P?ed n?kolika lety (u p?esn? nevm, o jak ro?nk lo) v prvn den naeho FIDE OPENu ?em n?co na recpci Hotelu Palct. V tu chvli doraz od prezentace jaksi maminka se ?ty?mi d?tmi (nevm jestli byly vechny jej, ale to je nepodstatn). Sle?na recep?n se j pt: " Tak kolik d?t chcete ubytovat?" Maminka na to d: " Vechny ?ty?i. Dva achisty a dva normln" ...

A to je pro dneek ve
m?jte se fajn a hezk tden
Milan Borkovec

Aktualizováno Úterý, 03 Říjen 2017 16:23
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah