Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 05 Říjen 2017 19:17
Letem sv?tem p?es p?l zem?koule
aneb jak to vechno bylo nro?n

Vprvnm ?lnku jsem se dostal ke svmu odjezdu na letit? do Mnichova. Cestovn autem bylo bez problm? a podle domluvenho scn?e vpravy jsem byl n?co po 5. hodin? rno na letiti. Na mst? u byl trenr GM pan Vlastimil Babula, kter si m? vyzvedl p?ed terminlem. Druh trenr IM pan Petr Pisk se kvprav? p?ipojil p?mo v Mnichov? po svm p?letu zME mldee vRumunsku. Byli jsme kompletn a p?ilo na ?adu odbaven svyzvednutm letenek. Tam mi trochu zatrnulo, protoe d?sledn pn u p?epky mermomoc a s n?meckou d?slednost poadoval psemn souhlas rodi?? smm vycestovnm mimo EU. Nat?st se to zvldlo telefonicky a cesta byla voln. Let zMnichova do Madridu trval cca 2,5 hodiny a j vpohod? zvldl sv?j premirov let. Na letiti utekly dv? hodiny ?ekn jako voda, Ronaldo se podvat nep?iel, a nasedali jsme do po?dnho letadla.


alt

?ekal na ns dlouh let do perunskho hlavnho m?sta. Po vce jak 11 hodinch letu, ?asovm posunu -5 hodin, jsme p?istli na letiti vLim?. M?sto pohledem ze vzduchu zajmav, letit? Jorge Chveze takt. Byli jsme jen kous?ek od Tichho ocenu Po dlouhm letu p?ilo est hodin ?ekn vletitn hale na dal let. To u bylo p?mo do Montevidea. Kdo zVs m?l ?as sledovat n?kter zlet? vaplikaci na PC nebo mobilu, vid?l, jak letme na jih kolem zpadnho pob?e Jin Ameriky a p?es sever Argentiny kvchodnmu pob?e do Uruguaye. Druh den rno (p?ed polednem naeho ?eskho letnho ?asu) jsme opustili vzdun dopravn prost?edky, aby ns p?istaven autobus dopravil zletit? kone?n? do naeho hotelu. Ten byl stejn jak na fotkch. Pardn. Prvn den jsme strvili odpo?inkem na pokojch, druh den dopoledne p?ila na ?adu krtk prochzka m?stem. Kmo?i na pl, prost? klasika. Pro v?tinu zns prvn pohledy zdruh strany Atlantickho ocenu.

.
alt
Maty Zeman p?i partii v1.kole (Foto zdroj galerie po?adatele MS)

A dal den u p?ilo 1.kolo turnaje. Soupe? byl jako obvykle paprov? slab, ale ve skute?nosti m? p?kn? potrpil. No prost? MS. V 2.kole mi los p?id?lil srbskho FM Velimira Ivi?e a m?l jsem tu ?est si snm zahrt na onlajnu. Bylo to sloit po?tn a j byl na konci partie nucen sklonit krle. Byl to nakonec jedin Evropan se kterm jsem m?l monost hrt. Povinn vt?zstv jsem zapsal ve 3.kole. To byla zm strany asi nejleh? partie celho turnaje. Soupe?e jsem p?ehrl a porazil tak surinamskou jedni?ku na kategorie. Nsledovala prohra sKolumbijcem FM Jose Gabriel Cardoso. V5.kole jsem si za bl myslel na cel bod, ale soupe? hrl dob?e. Remzu jsem nakonec zachra?oval j a on mi pomohl. Nic moc partie. Pak p?iel soupe? se zdnliv? nzkm ratingem, ale jak ns upozor?ovali tren?i, nejvce turnaj? na FIDE Elo se hraje mon u ns Nakonec souboj ?R/Sokol Tbor USA 1:0.

alt
Vlevo Maty Zeman p?i jedn z parti (Foto zdroj galerie po?adatele MS)

Byli jsme za polovinou turnaje a j uhrl 3,5/6. Do 7.kola jsem nastupoval proti vturnaji dob?e hrajcmu Argentinci a sehrli jsme zajmavou partii. Bohuel se ?astnm koncem pro n?ho. Bylo pot?eba zase n?koho porazit. Poda?ilo se mi to hned vnsledujcch dvou kolech. 8. a 9. kolo vhra a posun vsledkovou listinou trochu dop?edu. Za zmnku stoj m vhra sAustralanem Mikkelsenem. Ta se lbila. P?ila partie 10.kola a sn dal zdob?e hrajcch Argentinc?. (p?ipsal si na konci turnaje 111 bod? do Ela) Partii jsem nerozehrl patn?, lbilo se mi to, ale soupe? zahrl lpe ne j. N?co mi daroval ob?toval, a partii dovedl skv?le do vhry. I p?esto partii povauji za tu zlepch na MS. Posledn kolo mi los p?ihrl dalho amka. Pro udren nad?je na slun vsledek vturnaji jsem musel bodovat. On byl z?ejm? p?edem spokojen sp?lkou a podle toho partii vedl. J bohuel nenael zp?sob, jak zskat vraznou vhodu. Tak partie skon?ila remzou. Ta srovnala m?j bodov zisk na 6/11.

Jako 26. nasazen jsem tak na svm premirovm Mistrovstv sv?ta kategorie do 16 let obsadil 27.msto.

Po vyhlen, kter prob?hlo p?ekvapiv? rychle, jsme se odebrali na pokoj a ?ekali na dal den, kter pro ns byl vUruguayi tm poslednm. A kdy jsme nastoupili do letadla, tak jsme si uv?domili, e to vechno skon?ilo a ?ek ns nvrat do normlnho ivota. Let zMontevidea do Sao Paula utekl rychle. Pak op?t nsledoval tm?? nekone?n jedenctihodinov let do Frankfurtu nad Mohanem. M? se poda?ilo brzy po startu usnout a skrtkmi p?estvkami jsem se prospal a do zpadnho N?mecka. Po vstupu zletadla ns ale ?ekal ok! Nae letadlo m?lo asi 30 minut zpod?n. Proto jsme sp?chali, abychom stihli navazujc let do Mnichova. B?eli jsme tm?? p?es cel letit?, co je jedno znejv?tch na sv?t?, a p?ipomnali spe atlety ne achisty. Sice jsme to nakonec stihli, ale na kontrole nm ?ekli, e nepo?tali stm, e bychom po tak dlouhm letu byli dostate?n? rychl, proto u ukon?ili nabrn kufr? a nemohou ns tedy pustit do letadla!! ?ekalo na ns tedy 5 hodin ?ekn, kter jsme si ale krtili hranm r?znch her (krom? achu samoz?ejm?. Pak jsme p?eili posledn hodinu vletadle a vMnichov? na ns ?ekal tta s po?dnou dvkou ob?erstven. P?lno?n piknik na letiti byl pardn.

Po nslednch 3,5 hodinch strvench vaut? jsem se ocitl doma, hned jsem zalehl (bylo cca 5 rno) a vzbudil se a na pozdn ob?d. Tmto tedy skon?il m?j vlet do Uruguaye a zase zptky.

Celkov? jsem se svm vystoupenm vUruguayi spokojen. M?j cl byl si turnaj hlavn? ut. A to se povedlo na vbornou. Vpr?b?hu turnaje vytvo?ila nae reprezentace super atmosfru a vichni jsme si to vychutnali na vbornou. Dnes u si dovedu tak p?edstavit co to je hrt nro?n turnaj po p?eletu p?es Atlantik. Vborn byla spoluprce strenry GM Babulou a IM Piskem. Ns kluky m?l na starost po achov strnce pan Babula. Nikdo zns vrazn? nezaujal, ale tak nikdo pln? nezklamal. Samoz?ejm? kad tak zskal cenn zkuenosti a velkou motivaci do trninku, nebo? jak je vid?t, na sv?tovou pi?ku to stle jet? nesta?. Tak t?eba zase za rok, tentokrte vmnohem blim ?ecku!

Pokud n?koho zajmaj partie, najdete je na odkaze:

http://chess-results.com/tnr297051.aspx?lan=5&art=1&rd=11&flag=30&wi=821

v?etn? vsledk? vech kategori. Zpravodajstv o turnaji p?inesl i novoborsk server.

Maty Zeman

Dopln?no/rodi?e:

Matyovi se splnil velk sen! Zahrt si vroce 2017 na Mistrovstv sv?ta vachu mldee. D?kujeme achovmu svazu ?R za zajit?n kvalitnho trenrskho doprovodu vosobch pana Babuly a pana Piska. Po celou dobu trvn akce se skv?le starali o mlad ?esk reprezentanty jak po achov, tak i po neachov strnce ve volnm ?ase a b?hem nro?n cesty. Nepochybn? tak velk pod?kovn pat? Jiho?eskmu krajskmu ?adu a firm? Kmen a psek ?esk Krumlov, za pomoc nkladnou cestu do Uruguaye nm rodi??m finan?n? zajistit. D?kujeme vem, kte? mu dreli palce!

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Říjen 2017 20:17
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah