Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 16 Říjen 2017 06:21
Sokol Tbor A - Sparta Kutn Hora 3 - 5

Tradi?n soupe?, tradi?n porka

Stejn? jako existuje nap?.kolob?h vody v p?rod?, existuje i kolob?h sout? drustev v achu. Podzim je tu a s nm i prvn ligov kolo. Letos jsme na vod p?ivtali na "vlastnm h?iti" tradi?n a siln tm Sparta Kutn Hora, kter jet? navc poslil o GM Ji?ho Lechtnskho. V poslednch letech je na nejv?t devizou ne?itelnost :-), co jsme tuto ned?li zcela potvrdili. 3 hr?i zkladu, to nen v?ru mnoho, myslm, e soupe? byl mrn? p?ekvapen. Sestava soupe?e byla pro ns o trochu ?iteln?j, "p?edzpasov spor" mezi kapitnem a zstupcem ohledn? ?asti GM Lechtnskho vyzn?l nakonec pro kapitna :-). Na druh stran? jsme najisto po?tali s triem T?ma, Moravec, Dane, co nakonec "neklaplo".

Nakonec vak byli soupe?i paprov? siln?j na vech osmi achovnicch, nejv?t rozdly jsme zaznamenali na prvn, t?et a est desce.

A nyn u poj?me k samotnmu pr?b?hu. ?ekl bych, e z naeho pohledu lo o pr?b?h zcela tradi?n :-)Sokol TborSparta Kutn Hora
Borkovec Milan (Z) 2197F - 2367F Lechtnsk Ji? (H,Z)
Zeman Maty (Z) 2227F - 2218F Moravec Vt (Z)
R?i?ka Ale (Z) 2074F - 2247F Dane Jaroslav (Z)
Mszros Lud?k 2114F - 2135F Polk Benedikt (Z)
Loskot Petr 2079F 0 - 1 2123F Keller Daniel (Z)
Hrub Milan 2037F - 2112F ?ernovsk Ji? (Z)
ilav Jan 2025F - 2092F Vrkota Milo
Brom Ji? (H) 2041F 0 - 1 2058F tolba Milo
3 : 5


Nejsem si zcela jist, zda partie kon?ily chronologicky tak, jak je budu popisovat, ale to asi nen p?li podstatn. Podstan a rozhodujc bylo to, e se nm nepoda?ilo vyhrt jedinou partii, i kdy anc bylo vcelku dost.

Prvn skon?ila partie na druh achovnici, kde nastoupil n nov ?len, nedvn ?astnk MS mldee Maty Zeman. ?ernmi zvolil grunfeldovou indickou obranu, bl nezvolil pln? "nejtvrd" systmy, take Maty pohodln? vyrovnal, dokonce mohl p?evzt iniciativu ve 14.tahu. M?l monost dvou "pr?lom?" (c6-c5! nebo e7-e5). Nakonec se rozhodl pro tah e5, co vedlo k bezpe?n remze. V podstat? korektn remza. Stav 1/2 - 1/2.

Bohuel se nezada?ilo v partii Petra Loskota. Pozice ze zahjen by byla "normln" nebt "pekeln? zazd?nho" st?elce na b1. Zde nebylo vid?t, jak ?elit jednoduchmu plnu soupe?e, toti m?nit a m?nit figury a do st?elcov koncovky s de facto st?elcem navc pro soupe?e ...

Jeliko jsem m?l svch starost dost s velmistrem,necht?l jsem p?li "trajdat" po mstnosti. Vm, e dal pom?rn? korektn remzou skon?ila partie Alee R?i?ky s Jaroslavem Daneem. Ale si udroval stlou vhodu, ale nevm zda-li ji bylo mono n?kde vystup?ovat k ne?emu hmatateln?jmu. Vce jist? napov domc analza. V partii si nakonec soupe?i pot?sli pravicemi, celkov stav se upravil na 1 - 1.

Zajmav pr?b?h m?l duel Ji? ?ernovsk - Milan Hrub. Po tazch 1. e4 e5 2.Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. 0-0 Jxe4 byl Milan p?ekvapen tahem 5.De1?! Reagoval z?ejm? nejlepm zp?sobem (Sd6!), ale stlo ho to cca 30 minut ?asu, kter pak v zv?ru chyb?ly. Zskal vte?nou pozici (z pohledu achovho informtoru bychom pouili hodnocen "mnus plus pod sebou"). P?es vechny peripetie byla nakonec zapsna u t?et remza ... ?ili stav je 1 1/2 - 1 1/2.

V "mezidob" dolo u Petra Loskota na pln nazna?en ve, take zde pokldme krle a soupe? se ujm veden 1 1/2 - 2 1/2.

Pot kon? smrem i duel na prvn achovnici, ?ili Milan Borkovec - GM Ji? Lechtnsk. Pircova obrana, ze zahjen vyel bl "s plusem", ten vak nijak nevyuil, postupn? se spe zdlo, e by mohl za?t "kousat" ?ern, ale partie po celou dobu z?ejm? nevybo?ila z rovnovhy. Bl nakonce p?eel do p?cov koncovky, kterou u nestihnul p?li propo?tavat a odhadl ji za remzovou. Odhad se nakonec ukzal bti sprvnm :-), tedy celkem 2 - 3.

Zbvaj posledn t?i partie na mon obrat. A zd se, e by to i mohlo bt reln!

Benedikt Polk - Lud?k Meszros. Zde je nutno "na frovku" poznamenat, e Lud?k chodil po dost tenkm lan?, soupe? po zahjen Lu?ka "vyjemnil" a zskal velmi nebezpe?nou iniciativu. Myslm, e v klidu domova najde, kde mohl prorazit. V partii se vakn hr? brnil jako lev a postupn? se karta za?ala obracet, a stl Lud?k totln? na vhru.

Honza ilav - Milo Vrkota. Honza si udroval mrn plus, nakonec se rozhodl pro zisk p?ce, soupe? vak mohl kontrovat odebrnm p?ce g2, p?i?em by pozice byla velmi nevedn a "kluzk" pro ob? strany. ?ern vak "n?co" p?ehldl a z?stal tak bez p?ce. ance na vhru jsou reln.

Milo tolba - Ji? Brom. Jednozna?n? nejzajmav?j partie kola.(Vrtm se k n ur?it? ve videokoment?i). Jirka Brom za ns nastoupil po del pauze (zavin?n z?ejm? dvojitm "t?hotenstvm" a postupnm r?stem ratolest :-))) ) a nutno ?ci, e do hry vstoupil jako "uragn" :-). Na dmsk gambit reagoval p?ijetm (2... dxc4), zhy m?l vechny figurky ve h?e a i p?es brzkou vm?nu dam se soupe??v krl musel strachovat o sv?j ivot! Kritick pozice vznikla ve 14.tahu (stejn? jako u Matye!, co by odpovdalo "teorii" Pepy Mindla, kter u svch parti vypozoroval, e nejvce chyb vyrb kolem 13.tahu! :-) ). Jirka v?noval cel sv?j ?asov nskok k propo?tu korektn ob?ti kvality. Pozice byla totln? (d-li se to takto ?ci) vyhran, jene (jak u to bv) krok p?ed clem Jirka kloptl a pozice byla rzem velmi nejasn. Materiln pom?r sil se ustli takto: dv? v?e blho proti v?i a dv?ma lehkm figurm ?ernho, plus "n?jac" p?ci :-). Objektivn? u byla pozice asi v rovnovze.

Mnooo, suma sumrum jsme si ?kali, e takovch cca 2 1/2 bodku kdyby "kplo", tak bychom se nezlobili, p? bychom celkov? zvt?zili :-)

JENE! Znte to, ne? Uplatn?n p?evahy jsou co? ... nervy, nervy, nervy ...

Jirka Brom se bohuel nechal ukolbat pomalm manvrovnm a v 50 tahu nhle p?ehl malou taktiku, po ?em z?stv ve v?ovce s dv?ma p?ci mn?. Nezbv, ne okamit? vzdt. To je ovem kritick situace, protoe stav je nyn 2 - 4 a pokud chceme aspo? zpasov bod, je nutn ob? zbvajc partie vyhrt.

A to se nepoda?ilo. Lud?k pozici nakonec "vytahal" do koncovky J + 2p proti samotnmu J ... Jene zamanvroval svm krlem tak netastn?, e bl stihl jednoho p?ce sebrat a jet? chytit druhho ... Remza a 2 1/2 - 4 1/2.

Honza ilav p?ce navc p?etavil v zisk figury, ove za cenu zna?n redukce p?c?.Byla z toho koncovka V + S proti V ... Nem?l jsem p?i zadvn parti p?li ?asu ani chuti pozici analyzovat, tak jsem si pomohl stockfishem. Jednou tam ukzal mat 13.tahem, dva tahy OK, ?ili jet? mat 11.tahem. Pak u zase obligtn +0,86 :-))) Asi po dalch p?ti tazch to hr?e p?estalo bavit, take remis :-)

Celkov? tedy prohrvme s tradi?nm soupe?em tradi?n? 3 - 5.

Zbv povzdech ... P?͊T? ... JEN PO?KEJ ZAJCI !!! :-)))

M?jte se fajn
Milan Borkovec


 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah