Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

Přihlášení



Taktika
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 07 Listopad 2017 16:28
Tich tah

Pro? je tak t?k ho najt?

Inspirace k dnenmu ?lnku jsem na?erpal v garch mho novho zam?stnavatele :-). P?atel v, e jsem m?l cca 7 m?s?n przdniny, ty skon?ily a nyn tedy prochzm r?znmi vstupnmi kolenmi. Nastala otzka co se achovm trninkem, na kter jsem m?l v posledn dob? mo?e ?asu a kter m? velmi bavil (bav). Kdo jezd trasu Tbor - Praha, tomu asi nemusm vysv?tlovat. Jezdm tedy s ur?itm nskokem a zatm to vychz tak, e po zaparkovn mm cca 30-40 minut ?asu. Jako sprvn zaplen achista amatr tedy vozm magnetickou achovnici a s n i nezbytnou achovou knihu. Momentln? v rmci trninku taktiky jde o knihu Jakova Nejtadta - " Va reaju?ij chod" ?ili "V rozhodujc (vyhrvajc) tah". (viz. obr)



Vsledek obrzku pro nejtadt va reaju?ij chod

Zaparkuji tedy v gari, otvrm "Nejtadta", stavm pozici a ... jedm. Dnes to odsejpalo jako na drtku, ?ili postavit pozici, zhodnotit, najt ?een, zapsat ve podstatn, zkontrolovat ?een ... zase sprvn?, "hml, to jsem dobrej" :-))) a dal ...

Najednou ovem POZOR! Diagram, kterm jsem trnink ukon?il mi dal p?kn? zabrat, ?een mi trvalo celkem 10 minut!!!, co je maximum ?asu, kter jsem ochoten dt jednomu diagramu. Ode?tu-li stav?n pozice a zpis variant, tak ?ekn?me 7 minut ?istho ?asu trvalo ?een.

Pro? tak dlouho? Inu proto, e se v tomto diagramu vyskyt tzv. tich tah! ?een bylo nakonec sprvn, take ego bylo uspokojeno :-), ale cestou na kolen jsem p?emlel, pro? nm (p?esn?ji ?e?eno mi, nebudu mluvit za ?ten?e, ti to maj t?eba jinak) tyto tahy dvaj tak zabrat. Kdy u vidm cca 8 tahovou variantu za 1-2 minuty, pro? bych nem?l najt jet? dal 2-3 tahy ??? V ?em je tedy ona obtnost a d se najt n?ka obecn recept (?i pom?cka), jak tyto tahy nachzet?

Zkusm Vm tedy p?edest?t m dnen vahy a na zv?r samoz?ejm? nebude chyb?t onen diagram, se kterm jsem dnes rno tak zpolil. T?eba ho vy?ete "levou zadn" a vysm?jete se mi ... :-)

A nm?t na dnen ?lnek byl na sv?t?.

Nejd?ve tedy definice tichho tahu: Pod tichm tahem rozumme tah bez achovn a bran. Zd?raz?uje se pouze v kombinacch. J bych p?idal jet? jednu poznmku, tmto tahem je tah zdnliv? bez hrozby, tah, kterm dvme soupe?i jaksi oddych (tempo) k p?padn konsolidaci, obran? a apod.

A pro? tedy je tak t?k najt tich tah v partii? Dumal jsem, dumal a napadly mn? t?i d?vody:

a) Tich tah v?tinou nebv prvnm ?i druhm tahem kombinace, ale vyskytuje se a po "pr" tazch, take u m?eme mt problmy s p?edstavivost (to je ale z?ejm? ten nejmn? "validn" d?vod. Silnm hr??m, ?i zkuenm hr??m s dlouholetou prax u by toto d?lat velk problmy nem?lo.

b) D?vod druh u je dle mho nzoru daleko zvan?j. Pokud v partii ob?tujeme "d?v" a hledme "kombinaci", podv?dom? nm v hlav? blik kontrolka " POZOR! M V? (st?elce, p?ce) MN?, POKUD TO NEVYJDE, JSI V P...ELI!!! Tedy se sname najt v propo?tu konkrtn hmatateln vsledek, nap?. mat, pat, v??n ach, zisk materilu atd. Hledme tedy co nejagresivn?j tahy, resp. tahy, kter vytv?ej n?jakou hrozbu, ?i zuuj soupe??v vb?r - tedy ach, bran, hrozba matu, zisk dmy atd, tedy "n?co", co nut soupe?e reagovat P?EDVDATELN?! Jene prv? tich tah dv soupe?i jistou volnost, tempo ?i ( jak hr?za) dokonce dv? tempa k obran? a p?padn konsolidaci. Materialistick mozek ns tedy nut hledat tahy s hrozbou, tedy my v?bec tich tahy hledat nechceme! :-)))

c) Zcela jist? souvis taktick vid?n s trninkem, resp. jeho intenzitou, kvantitou a kvalitou. (Mal odbo?ka. Na doporu?en GM Cveka jsem zi koupil a p?e?etl skv?lou knihu Matthewa Sayeda s nzvem Odraz, kde mluv o principu tzv. 10 000 hodin trninku. Knihu mohu s plnm v?domm doporu?it dalm zjemc?m.) Zp?t k d?vodu ?.3. achista, kter v ivot? vy?eil 100 diagram?, bude mt minimln anci najt jakkoli tich tah, ten bude mt v?bec problm cokoli kombina?nho vid?t, prote nebude znt r?zn zkladn motivy atd. achista rec ji 1 000 diagram,bude mt anci o dost vy ,no a ten, kter m vy?eeno "tisce" loh, tak tomu budou motivy naskakovat de facto samy ... Ale toto plat obecn?, nejen o tzv. tichch tazch.

S tm je spojen m?j posledn post?eh. Existuje n?jak pou?ka, pom?cka k tomu, aby ns tich tahy napadaly rychleji a leh?eji? Obvm se, e cesta je jedin. Trnovat taktiku, trnovat taktiku a trnovat taktiku. Na zv?r inspirujc slova velmistra Viktora Kor?nho, kter pronesl n?kdy v obdob svho achovho d?chodu. Byl pov?stn tvrdou prac a tvrdm trninkem. V n?jak partii p?ehldl taktick der. Komentoval to pro n?j velmi typicky: " Ned se nic d?lat, bude t?eba kad den o p?lhodinu vce trnovat taktiku"!!!

Dost bylo "teorie", poj?me k praxi. Nsledujc diagram mi dal "p?kn? pokou?it", ale zvldl jsem ho :-))) A co Vy?

?ern na tahu

alt

Nyn by jste m?li ?lnek zav?t a podvat se a tehdy, a jste si stoprocentn? jist, e jste diagram vy?eili a nebo tehdy, kdy jste jednodue v koncch a nevidte ?een. Pak doporu?uji tuto pozici analyzovat na achovnici. Je to komplexn pozice a je zde n?kolik achovch princip?, kter se budu snait metodicky popsat (kdy u jsem se rozhodl pro dnen ?lnek).

Tedy LET? GO!

Hodnocen pozice:

Co mi (?ernmu) vlastn? hroz? ... Bl hroz ?ernmu sebrat st?elce na c8, hroz tedy Vxc8. Zrove? je tento st?elec ve vazb?, take p?i "pohnut" vis v? na a8. To jsou hrozby.

Bl m v? na volnm sloupci a velmi aktivn dmu. Z tohoto pohledu by se mohlo zdt, e bl figurky stoj o dost lpe (co je de facto zatm pravda). ?ern v? je "out of play" a ?ern st?elec v zkladnm postaven a (jak u jsem psal) ve vazb?.

M v?bec ?ern n?jak vhody? Dejme tomu, e blmu chyb "domovnk", tedy st?elec g2, s tm tedy souvis slabost blch pol kolem krle. M lep "falangu" p?c?.

Dal rys pozice, mon u mn? z?eteln. Na achovnici jsou nestejn st?elci (co to vid kdekdo), b?lopoln st?elec ?ernho nen ni?m omezovn, kdeto ?ernopoln st?elec blho stoj tak trochu na ztracen vart?... Velmi d?leit pou?ka o nestejnch st?elcch - " V koncovkch zna? p?tomnost nestejnch st?elc? oby?ejn? zven anc slab strany na remzu (remzov tendence nestejnch st?elc?), ve st?edn h?e naopak nestejn st?elci zesiluj tok, zvyuj ance na sp?ch a na rezultativn vsledek" - Mark Dvoreckij. Tedy prvotn je INICIATIVA !!! Strana, kter m v pozici s nestejnmi st?elci iniciativu, m?e (a v?tinou tomu tak je) druh stran? p?kn? zatopit!

Take jak vlastn? zhodnotit pozici diagramu? Myslm, e tuto pozici na zklad? ?ist? obecnch vah zhodnotit nelze. ?eknu to tak. Pokud ?ern nenajde, jak se zbavit vazby, m?e se vzdt, protoe ztrat figuru. Resp. m?e hrt Df5 a pokrt st?elce, ale to jist? nen nic, co by ?ernho mohlo uspokojit.

D?leit je uv?domit si, kter faktory jsou zde nejd?leitej! Zcela jednozna?n? je to p?tomnost nestejnch st?elc? a tm pdem boj o iniciativu, dle pak slabost blch pol kolem blho krle (co op?t koresponduje s lepm st?elcem ?ernho).

U Vs nebudu napnat, z t?chto Vech vah by m?l vyplynout vodnk ...

1. ... Sh3! Zcela jednozna?n? BOJ O INICIATIVU!

Mylenkou je p?epadnout blho krle po blch pol. Co m d?lat bl? Tady je nutn najt vchny smyslupln tahy kandidty. Prvn je jasn, 2. Dxa8, druh vcemn? tak, 2. Da3 (?ern hroz De4, tak aby m?l bl obranu f3), jet? ns m?e (ale nemus) napadnout 2. Dc5 ... Po?tejme.

a) 2. Dxa8? De4 3. f3 De3+ 4.Kh1 Dxc1 mat ... pokud uvidte tento "zklad", tute, e jste na sprvn stop?.

b) 2. Dc5 Vc8 3. Sc7 De4 4. Dc2 f5! 5. Dxe4 fxe4 a ?ern vyhraje. Bl hyne na vazbu svho mn? aktivnho st?elce, p?ec d rozbije posledn valy ...

Zbv tedy tah z partie

2. Da3

A co dl? Nyn pom?e IM Ivan Hausner :-))) Jak? Inu, hraje figura, kter stoj nejh??, p?ece! :-) A kampak p?jde? No p?ece na voln sloupec!

2. ... Vc8! Tah je op?t podep?en takticky

a) 3. Vxc8 ?? Db1+ a mat

b) 3. b3? De4 4.f3 De3+ 5.Kh1 Vxc1+ a mat

3. Ve1 V podstat? jedin. Uhb ?ern v?i a kryje si citlivho p?ce na e2.

Nyn poznmka jen tak zdnliv? na okraj. Kdyby jste u nic dalho v pozici nevid?li, nevad, tyto dva tahy jsoun zcela jednozna?n? nejlep a je t?eba je zahrt bez ohledu na dal pokra?ovan kombinace. Vimn?te si tak, jak se pozice diametrln? zm?nila, a to za pouh dva tahy! Krsn bl figurky se kr? "po koutech", naopak ?ern "p?vodn? se kr?c" figurky stoj p?esn? tam, kde maj stt! Hodnocen pozice u nevyvolv pochyb. ?ern stoj skv?le !!! Pro zajmavost diagram ...

?NT

alt

D1 a D2, to je jako nebe a dudy ...

Jdem vak dle! Nyn si dovolm ?ci, e u je t?eba mt "pr set" vy?eench diagram? za sebou :-) Cht?lo by se hrt 3. ... De4, na to se ovem bl p?ipravil a po 4. f3 by jet? "jaktak" brnil ... Ovem mylenku zahrt tah De4 bychom nem?li tak lacino opout?t. Pokud Vs napadne p?ekryt t?et ?ady, mte zcela jist? "n?co" natrnovno :-)

3. ... Vc3! dle je to vcemn? forsr

4. bxc3 De4

5. f3 De3+

6. Kh1 Df2

7. Vg1 Dxe2

Pokud vidme Vc3!, pak dopo?tat se sem by nem?l bt problm.Sm jsem se dopracoval do tohoto stdia propo?tu asi tak do dvou minut (se vemi ve nazna?enmi vahami). Jene te? nastv o?ek, ne?kuli o?ech (tedy alespo? pro mne nastal). CO DL po o?ividnm ...

8. cxd4

Te? nemme ach, bran, dn tah s o?ividnou hrozbou, prost? nic vynucenho. A mme v? mn? !!! Pokud sem dm diagram, dovolm si tvrdit, e tah najdu (a z?ejm? i ?ten?) daleko d?ve. Jene v partii dn pomocn diagram nemte k dispozici a pokud po?tte od za?tku, jste u v n?jakm osmm tahu ...

P?i ?een jsem se za?al dopout?t klasick chyby, vrtil jsem se na za?tek a hledal v mm propo?tu vylepen, jin cesty atd, propo?tval variantu asi t?ikrt dokola. P?i?em jsem intuitivn? ctil, e toto je ta sprvn cesta! MIMOCHODEM v tuto chvli by Vs m?l trenr (pokud je n?jak po ruce) upozornit na tyto chyby vedouc ke patnm hernm nvyk?m ( a z toho nsledn ?asov tsn?).

Pom?eme si diagramem. Op?t ?NT