Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníKapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 11 Listopad 2017 13:36
Rok 1977

aneb kdy mi bylo 6 let

Velmi rd se probrm star achovou literaturou, zvlt? p?edpo?ta?ov doby. Pro?tm si zajmavosti, p?ehrvm nejzajmav?j partie, ob?as se zahloubm do n??eho, co se mi m?e v praxi hodit i dnes. Pro mlad generaci je trochu problmov, e v?tina t?chto knih je v rutin?, ale nm, "Huskovm d?tem", to nevad :-). V posledn dob? jsem tak prostudovval knihy o mezipsmovch turnajch Leningrad 1973 (vt?z A. Karpov) a Petropolis 1973 (vt?z H. Mecking). Zrove? jsem "n?kde" zaregistroval info o zpasu kandidt? Hort - Spasskij z roku 1977 (z?ejm? 40. vro? !?!?). Zdnliv? dv? nesouvisejc informace se spojily tento ptek po ob?d?.

Jdeme si takhle s Admkem ze koly a "vzali jsme to p?es Sokolovnu". Kdy u prochzme skrz, napadlo m?, e v na klubov knihovn? bych mohl najt n?co zajmavho k ?etb?. Otev?el jsem tedy sk?? a "zrm". Vidm svzan ro?nky ?s. achu 1936 a 1980. V tu chvli m? napadlo, e H. Mecking hrl v roce 1977 t v turnaji kandidt? (s Polugajevskm) a zrove? samoz?ejm? i Hort - Spasskij. Ruka tedy ah po ro?nku 1977 a jde se dom? ... :-)

Za?alo listovn ro?nkem. Krom? zmn?nch informac jsem tam ale nael i spoustu dalch zajmavost. Krom? jinho jsem s jistm asem sledoval, jak je ?asopis pln jmen, ketr se tehdy "drala" na vslun a o kterch jsem tehdy nem?l ani tuen. Dnes v?tinu z nich potkvm za achovnic, a? u jako spoluhr? v tmu, ?i jako protihr?.

A jak u to u mn? chod, npad na ?lnek je na sv?t? :-)))Tedy se m?ete p?kn? usadit, uva?it si kvi?ku a pustit se do ?ten o letech dvnch nedvnch. Informace rozd?lm do ?ty? podkapitol, dle "sv?tovho" ohlasu:

1) Sv?tov ach
2) ?esk ach
3) Jiho?esk ach a tborsk
4) Zajmavosti, perli?ky

V dnenm ?lnku se podvme na prvn kapitolu.

1) Sv?tov ach

Udlost roku byly zjevn? zpasy kandidt? MS v achu. T?let cyklus boj? o titul mistra sv?ta byl zhruba v polovin? (1976-1978), po psmovch a mezipsmovch turnajch se vykrystalizovaly nsledujc dvojice:

?TVRFINLE

alt

Vlastimil Hort postoupil do turnaje kandidt? z mezipsmovho turnaje, kter se hrl v Manile (?erven-?ervenec 1976). Vt?zem byl Mecking, Vlastimil Hort se d?lil o 2-3 msto s Polugajevskm. Zp?t k zpas?m kandidt?.

?s.ach uvd vechny partie ze vech ?ty? zpas? s pom?rn? podrobnmi koment?i plus spoustu zajmavsot, o kterch jsem nem?l doposud ani pru.

Hort - Spasskij, uvdm n?kter vy?at post?ehy sekundanta Ladislava Alstera: "... zjem obrovsk, p?es vysok vstupn 3,5 dolaru nvt?vnost 600 - 1 000 divk? !!!, vechny denky p?inely komentovan partie, ?astnci byli p?ijati presidentem Islandsk republiky atd.

alt

Foto z?ejm? net?eba popisovat :-)

Zpas v "normln hrac dob?" skon?il 6:6 (?tvrtfinle se hrlo na 12, semifinle na 16 a finle na 20 parti). T?sn? po 12.partii byl vak Spasskij p?evezen do reykjavck nemocnice a operovn na zpal slepho st?eva (utkn bylo p?erueno na tm?? na dva tdny). Pot nsledovaly dv? remzy a onemocn?l pro zm?nu Hort (ch?ipka). Zpas byl znovu p?eruen. Rozhodnut p?inesla 15.partie (ta je z?ejm? "sv?toznm"). Vlastimil Hort doshl naprosto vyhran pozice, v tto situaci se ho zmocnil euforick pocit, e zpas je vyhrn, e veker lta d?iny se zro? prv? nyn. Zcela zapomn?l na ?as a prohrl p?ekro?enm ?asu. V posledn 16.partii z?ejm? ji nem?l psychick sly na obrat. Obrovsk koda!

Ukzka jedin vhry velmistra Horta: 10. partie

Larsen - Portisch: Zde si na sv p?ili divci, jednozna?n? nejvy po?et rezultaivnch parti! Prakticky rozhodujc 8.partie, po kter se Dn "poloil" je zde ... 8.partie

Polugajevskij - Mecking: "Velk po?et remz zdnliv? nahrv t?m, kdo rdi stravaj remzovou smrt" (Ji? Vesel). Naopak! Byli jsme sv?dky znamenitho modernho zpasu mezi dv?ma bojovnky. Tito soupe?i bojovali, kladli si nstrahy, padali do l?ek a ... chybovali. Pevn?j nervy m?l nakonec L.Polugajevskij ( pozn. Je znmo, e H.Mecking poslze sv?t achu opustil pro psychickou poruchu). Henrique Mecking byl vyveden z mry nepoda?enm za?tkem zpasu, nepohodl se se svm sekundantem ("uvolnil" ho z funkce po ostrm konfliktu v 10.partii zpasu), podal i oficiln protest, kter si vynutil zm?nu hlavnho rozhod?ho ... Je vid?t, e ach je skute?n? boj nerv? ...

Vsledek obrzku pro Henrique Mecking

Brazilsk velmistr Henrique Mecking

Kor?noj - Petrosjan: asi nejopatrn?j boj, ve kterm slavila nakonec sp?ch Kor?nho zarputilost ...

SEMIFINLE:

alt

V prvnm zpase probhal velmi ostr a tvrd boj, kter Spasskij rozhodl pro sebe a v zv?ru, kdy Portischovi evidentn? "zlyhaly" nervy. Druh zpas byl pom?rn? jednozna?n, Viktor "Hrozn" nedal svmu soupe?i pradnou anci.

Ukzka z boj? ...6. partie

Finle Kor?noj - Spasskij se pak hrlo na 20. parti. Zpas prob?hl v B?lehradu v listopadu - prosinci 1977, to u vak v tomto ro?nku ?s.achu nen ... P?ipomenu jen, e zvt?zil Viktor Kor?noj, kter pot vyzval ?adujcho mistra sv?ta Anatolije Karpova. Jeden z nejnapnav?jch zpas? achov historie pak prob?hl ve filipnskm Baguiu ...

Pojdme vak dle ve v?tu udlost roku 1977.

Na p?elomu roku 76/77 se hrlo v Groningenu Mistrovstv sv?ta a Evropy junior?. Zde ns reprezentoval tehdy mlad Lubomr Ft?nik (mimochodem letos slav 60 let). V samotnm turnaji zvt?zil Mark Diesen (USA), kter se tak stal mistrem sv?ta junior? a Lubomr Ft?nik pak mistrem Evropy junior?.Skv?l sp?ch ?s.achu!

Vsledek obrzku pro lubomir ft?nik foto

Samoz?ejm? sou?asn foto Lubomra Ft?nika :-)

Dal velkou akc roku bylo 6. ME drustev hran v Moskv? (duben 1977). Nyn mme v iv pam?ti leton ME drustev prv? skon?en na Krt? ...

Kapitn a trenr naeho tmu Dr. Miloslav Filip sestavil nsledujc tm (hrlo se na 8 achovnicch): Smejkal, Jansa, Plachetka, Augustin, P?ibyl, Lechtnsk, Prandstetter, Sikora, nhr. Meduna, Neck?. Vlastimil Hort nestihl za?tek vzhledem k nazna?enm komplikacm zpasu ze Spasskm. N tm skon?il p?edposledn, ?ili sedm z osmi. Vtezem byl tm ... SSSR se t?emi mistry sv?ta "na palub?" (Karpov, Petrosjan, Tal).

Na zv?r dnenho ?lnku bych se zmnil o dvou turnajch, z dnenho pohledu superturnajch (hlavn? prvn z nich). Prvn byl sehrn v Leningrad? v ?ervnu a ?ervenci roku 1977 a byl zajmav tm, e ?adujc mistr sv?ta Anatolij Karpov v n?m obsadil a 4.msto.

Tabulka turnaje - VRSR ... Myslm, e zkratku VRSR pochop ?ten? po rozkliknut odkazu :-) Jinak turnaj byl ivotnm sp?chem velmistra Olega Romaniina. V turnaji jsme m?li "zastoupen" v podob? velmistra Jana Smejkala.

Druhm zajmavm turnajem byl ?igorin?v memoril v So?i, viz. tabulka .... M?li jsme zde sv elzko v ohni, ostruhy si zde snail vydobt Lubomr Ft?nik.

alt
Myslm, e pro dneek sta?, p?t? se podvme na rok 1977 z pohledu udlost v ?R a "ne".

P?kn ve?er
Milan Borkovec


Aktualizováno Sobota, 11 Listopad 2017 17:38
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah