Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 11 Prosinec 2017 15:06
Druh adventn ned?le ve znamen ltch boj? :-)

"Skoro stoprocentn"

V?erej druh adventn ned?le pat?ila achist?m 1. ?esk ligy a 1. Jiho?esk divize. Jako vdy se vracm k t?mto zpas?m s koment?em, dnes oko?en?nm pohledem Lu?ka Meszrose a Lojzy Bartoe! Poj?me tedy na to.
1. ?L zpad QCC ?B - K Polabiny B

QCC ?esk Bud?jovice2222 K Polabiny B
Vok? Marek (Z) 2394F 0 - 1 2299F Vrna Jan (Z)
Miesbauer Jan (H,Z) 2272F - 2198F Jedli?ka Ale (Z)
Novotn Michal (H,Z) 2265F 1 - 0 2176F Bulo?kin Martin (Z)
Vybral Zden?k (Z) 2222F 1 - 0 2111F ?ern David (Z)
Cuhra Martin (Z) 2225F - 2217F Bujnoch Radek
Borkovec Milan (H,Z) 2212F 0 - 1 2271F Va?ej?ko Josef (H)
Richtrov Elika 2217F 1 - 0 2220F Hoek Milan
Bostl Frantiek 2172F 0 - 1 2037F Ludvk Tom
4 : 4

Je otzka, zda mme bt s vsledkem spokojeni, ?i naopak. Vzhledem k mmu zv?re?nmu blundru asi nikoli, ale jak m?ly dopadnout ostatn partie, to je ve hv?zdch. Jako prvn "sloil" figurky Franta Bostl, kter dostal ze zahjen hor "grunfeldovskou" koncovku, ale dle mho soudu hratelnou. Bohuel se v n "utnul", kdy odevzdal o jedno p?ce vce, ne musel ... Zahajujeme tedy 0-1.

Nevm p?esn? chronologii vsledk?, spe z toho, co jsem nyn vy?etl z pgn souboru. GM Marek Vok? a Jan Vrna na prvn desce dlouho udrovali zhruba rovinu, pot se vak Marek "sekl", kdy z?ejm? p?ehldl kvalitu. Zkuen soupe? u partii nepustil. Kontruje Michal Novotn v partii, ve kter se Martin Bulo?kin dlouho dob?e brnil a byla otzka, jestli Michal vymysl, jak prorazit p?es g sloupec. Soupe? si vak zni?ehonic vzal p?ce na h4 a tm de facto otev?el brnu ke svmu krlovi. Dle lo o tzv. krtk proces. To bychom zatm m?li stav 1-2.

Honza Miesbauer drel ?ernmi rovnou hru, pot sahal i po mrn vhod?, nepoda?ilo se mu vak "vydmat" vce, ne p?l bodu. Divok pozice vznikla v partii Martin Cuhra - Radek Bujnoch. Sv?nikov s ob?t jezdce na b5. irov, Ivan?uk jsou myslm hlavn "tahouni" a propagto?i, ?i v ur?it dob? byli. Martin byl "nadupn", take mu ve odsejpalo, soupe? musel dumat. P?es vekerou divokost partie probhala cca v rovnovze a nakonec skon?ila spravedlivou (z?ejm?) d?lbou bod?. ?ili mme stle jednobodov manko 2-3...

Vykouzlit bod se nakonec poda?ilo dob?e hrajcmu Zde?kovi Vybralovi. Hrla se vm?nn francouzsk a oba borci m?nili a m?nili, a se dom?nili do naprosto vyrovnan jezdcov koncovky. Tu se vak poda?ilo blmu b?hem nsledujcch dvaceti tah? prohrt, nebo naopak, Zde?kovi se poda?ilo vydmat z pozice maximum a za p?isp?n soupe?e skroval. Stav je nad?jn 3-3.

Zbv WGM Elika Richtrov a autor t?chto ?dek, Milan Borkovec. Elika Richtrov svho soupe?e postupn? p?ehrla a zskala matov tok, vypadalo to na bod, pokud to nhodou nezkaz. Milan Borkovec ?elil tarraschov? variant? dmskho gambitu a silnmu zkuenmu borci Josefu Va?ej?kovi. 44 tah? se oba hr?i p?etahovali,,vcemn? lo vak stle o "rovnou desku". Pot si dovolil blundr ?ern (j), nsledn? bl. Op?t to vypadalo na remzu. Poseldn se vak utnul ?ern a musel ihned kapitulovat. Dob?e mi rozhodn? nebylo ... :-(

Prohrvme 3-4 a Elika nat?st soupe?e v poklidu domatila. Bohuel u jde jen o pouh zpasov bod za remzu 4-4 ...

Snad p?t?.

1.J? divize Sokol Tbor B - Tatran Prachatice

Sokol Tbor BTatran Prachatice
Mszros Lud?k 2114F 0 - 1 2404F Havlk Jan (H)
Rosenzweig Vladimr 2031F - 2117F Klicnar Martin (H)
Mindl Josef 2020F - 1945F Havlk Jan
Odehnal Jaroslav (H) 1943F - 1905F Erban t?pn
Hk David (H) 1903F 1 - 0 1883F Wimbersk Antonn
Havl?j Zden?k 1929F - 1865F Zikmund Alexandr
Barto Alois 1872F 1 - 0 1843F lajs Pavel
Otradovec Lubo 1856F - 1806F Lainka Bernard
4 : 3

1.Jiho?esk divize je o kolo nap?ed, ?ili lo v?era o pt kolo. Sokol Tbor si vedl nramn? (aspo? dle celkovho vsledku) a zvt?zil nejt?sn?jm rozdlem. GRATULACE! Tentokrt se osm?lili Lud?k Meszros a Lojza barto a zaslali mi pohled na tento zpas. Jen tak dle pnov !!! P?edvm tedy slovo ...


Nae b?ko se dv?ma nhradnky hrlo stmem Prachatic. Soupe? p?ijel se t?emi nhradnky, i tak vak p?edstavoval velmi solidn tm.

Na prvn achovnici [Mszros L. Havlk J. ml.] byla rozehrna zav?en sicilsk a partie byla dlouho vmezch rovnovhy. Bl v18. tahu vymyslel zisk kvality. Kvalita zskna byla, ale sn i materiln? i pozi?n? totln? prohran pozice blho.

Na druh achovnici [Klicner M.- Rosenzweig V.] byla sicilsk p?ipomnajc Marczyho strukturu. Dolo zde kbrzk vm?n? dam a vech jezdc? a oba hr?i si hldali materiln rovnovhu. Partie skon?ila remzou.

Na t?et achovnici [Mindl J.- Havlk J.st.] se hrla pan?lsk hra a oba soupe?i d?lali sv pan?lsk tahy. Opticky vypadala bl pozice lpe, ale soupe? si vystavil pevnost, p?es kterou bl nenael dn pr?lom a tato partie rovn? skon?ila remzou.

Na 4. achovnici [Erban . Odehnal J.] se hrlo: 1. e4 e5 2.Sc4 Jf6 3.d3.- i zde dolo khromadnm vm?nm sremzovm zv?rem.

P?knou (mon i ?astnou) partii sehrl na 5. achovnici David Hk sWimberskm A. Vsicilsk - p?es drobn?j zavhn bl zato?il a drze ob?toval v? na h7. ?ern (dajn?) se mohl brnit lpe, ale nenael nejp?esn?j tahy a kapituloval.

Na 6. achovnici v partii Zikmund A. Havl?j Z. se hrla (jak jinak) Pircova obrana. I tato partie byla dlouho vrovnovze. Zde?kovi se pakl poda?ilo zskat n?kolik p?c? a vyhnat soupe?ova krle do st?edu, ale jeho soupe? nael v??n ach.

Nejrychleji vyhrl na 7. achovnici Alois Barto sblmi ve skotsk h?e s panem lajsem P. Dky soupe?ovm chybi?km u okolo 15. tahu m?l drtivou pozi?n i materiln p?evahu, a p?kn? zav?sil.

Na 8. achovnici (krlovsk indick stahem e3) udlosti se d?ly spe na dmskm k?dle. Bl, Lainka B. zskal pozi?n p?evahu i p?ce. Partie se dohrvala jako posledn a tbort se docela strachovali, zda ?ern, Otradovec. L. doke partii v?bec zachrnit. Brnil se vak velmi pozorn?, vyuil monost toku na neikovn? stojcho blho kon? na b6 a jeho soupe? nenael nic lepho, ne opakovat tahy.

Celkov vhra 4,5 3,5 udruje tborsk b?ko vp?edn pozici vtabulce.

P?t utkn hrajeme 7.1.2018 ve Strakonicch s jejich sb?kem.

Tolik Lud?k a nyn Lojza

Jet? m?j krtk koment? a pohled: v?tina z ns v "kde ho bota tla?"a j jsem si z ne?astnho open Tbor 2017 ud?lal sv zv?ry. Hrl jsem tam se slabmi hr?i ne zde v KP ale nsiln?, bez pokory a s pocitem e je ve vyhran, tedy podce?oval.Asi 60 bod? ela m? to stlo.To se nyn snam odstranit a navc se mi lb dv? jednoduch rady.

Ta prvn je pro m?: 1)) ned?lejte ani pln? jasn tah d?v ne za 15 sekund,ani v ?asovce ne.

Zde poznmka Milana Borkovce: " Pod toto pravidlo se pln? podepisuji, v?era jsem prakticky kv?li tomu prohrl 5-hodinovou partii. Po celou dobu jsem se snail ptt sm sebe, co vlastn? soupe? zyml, ?m mi hroz, tak jak doporu?uj siln hr?i a tren?i. V 44.tahu jsem a tempo zahrl zcela "samoz?ejm" tah a p?ehldl JEDNOTAHOVOU hrozbu soupe?e!!! Nhle bylo prakticky vymalovno a j tak mohl celou partii zahodit do koe (e se pak utnul soupe? a j jet? jednou :-))), to u je jin pohdka) ..."

Ta druh pro vechny 2) nesm se vm stt e zahrajete tah a soupe?ova odpov?? vs zasko?.To jsem nevid?l...Pokud vid?l ale nedocenil, dobr.Ale NIKDY ne: to jsem ne?ekal....

Ale zp?t k nedostatk?m, t?eba u Davida notorick ?asovky.On je se slabmi hr?i zvld a projde mu to, jist? ale ne u siln?jch soupe??.

Op?t poznmka Milana Borkovce:" Op?t pln podpis pod touto v?tou. K tomu poznamenvm (protoe vm o ?em mluvm), e jde o ?ist? neachovou zleitost, kterou lze ?eit neachov?! Je to p?edevm boj se sebou samm a se svmi nedostatky, mono ?ci svmi "dmony" ..."

Jak kdysi p.Hausner radil: vylepete si nejh??e stojc figuru, tak m? napad :odstra?te sv?j nejv?t nedostatek, bude se jinak stle opakovat. A ?et?z se p?etrhne v nejslabm ?lnku.

Tolik k naim zpas?m a nyn poj?me telegraficky ke zbytku 1.divize ...

Vborn? si zatm vedou Spartakovci z nedalekho st Sezimova :-) V?era nedali anci Strakonicm B a v tabulce p?ezimuj na krsnm 4.mst?! Svoji trokou do mlna p?isp?l i n ?lov?k :-) ... Milan Hrub.

?ko Strakonic nezavhalo a zvt?zilo (i bez Matye) bezpe?n? 6-2, kdy nepomohl ani velmistr v tmu Vesel nad Lunic.


S dalch vsledk? m? p?ekvapila "darda", kterou naloili Pse?t tmu Bechyn?. Z?ejm? v Bechyni nebyla konstelace ... :-)

Tolik z vkendu
Vechny nae ?ten?e zdrav Alois Barto, Lud?k Meszros a Milan Borkovec
Aktualizováno Pondělí, 11 Prosinec 2017 15:10
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah